Saturday 19 May 2018
Last day of Sinh hoạt năm 2017-2018

TNTT Sinh hoạt time: 5pm-7pm @ Trung Tâm Mục Vụ.

Last day of Sinh Hoạt year 2017-2018

Mass 7pm-8pm

Back to event list