Saturday 13 October 2018
Sinh Hoạt TNTT

TNTT Sinh hoạt time: 5pm-7pm @ Trung Tâm Mục Vụ.

Chầu Thánh Thể: 6:20pm @ St. Elizabeth Church

Mass 7pm-8pm

Back to event list