Saturday 10 November 2018
Bổn Mạng Đoạn TNTT-TDV - TDV 13th Anniversary Celebration

Mừng Bổn Mạng Đoàn TNTT-TĐV

TDV 14th Anniversary Celebration

Kịch Các Thánh Tử Đạo Việt Nam @ 6:15pm

Party after mass.

Back to event list