Saturday 18 May 2019
Last day of Sinh hoạt năm 2018-2019

TNTT Sinh hoạt time: 5pm-7pm @ Trung Tâm Mục Vụ.

Chầu Thánh Thể @ 6:20pm at St. Elizabeth Church

Last day of Sinh Hoạt year 2017-2018

Mass 7pm-8pm

Back to event list